پیدا

دل که تنگ است کجا باید رفت ...

درخواست حذف اطلاعات

دل که تنگ است کجا باید رفت؟ به در و دشت و دمن؟ یا به باغ و گل و گ ار و چمن؟ یا به یک خلوت و تنهایی امن دل که تنگ است کجا باید رفت؟ پیر فرزانه مرا بانگ برآورد که این حرف ن ت ، دل که تنگ است برو خانه دوست... شانه اش جایگه گریه تو سخنش راه گشا بوسه اش مرهم زخم دل توست عشق او چاره دلتنگی توست... دل که تنگ است برو خانه دوست... خانه اش خانه توست... باز گفتم: خانه دوست کجاست؟ گفت پیدایش کن برو آنجاکه پر از مهر و صفاست گفتمش در پاسخ: دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم ، یادشان در دل من ، قلبشان منزل من...! صافى آب مرا یاد تو انداخت ، رفیق! تو دلت سبز ، لبت سرخ ، چراغت روشن! چرخ روزیت همیشه چرخان! نفست داغ ، تنت گرم ، دعایت با من! روزهایت پى هم خوش باشد روزهایت پی هم خوش باشد روزهایت پی هم خوش باشد ...